Dokumenty, které uchazeč předloží při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu

vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu (formulář ke stažení ZDE)

  • platný cestovní doklad
  • doklad o zajištění ubytování (formuláře naleznete na stránce MV ČR ZDE)
  • 2 fotografie
  • pracovní smlouvu (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě    budoucí, v níž se strany   zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat   ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,
  • doklad prokazující odbornou způsobilost
  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů

 

Všechny dokumenty musí být originály nebo ověřené kopie! Je rovněž požadován jejich překlad do češtiny.

 

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) bychom Vás tímto rádi upozornili na nový požadavek, kterým je předložení dokladu dle § 31 odst. 3 písm. b) Zákona o pobytu cizinců, tj. dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR (viz bod I./6. ochranného opatření). Bez tohoto dokladu nebude možné ode dne 13. 7. 2020 víza za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit udělovat / vyznačovat.
V případě žadatelů o dlouhodobá víza či povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti (včetně zaměstnaneckých karet, modrých karet apod.) je předložení dokladu podmínkou pro vyznačení víza, tj. v případě kladného rozhodnutí o žádosti bude žadatel vyzván, aby doklad předložil (podobně jako se předkládá potvrzení o cestovním zdravotním pojištění) společně s pasem před samotným vylepením vízového štítku. Žadatel nemusí předkládat originál, postačí sken (zaměstnavatel jej tedy může zaslat žadateli e-mailem). V případě žadatelů o schengenská víza (za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit) je předložení dokladu podmínkou pro podání žádosti (bez předložení dokladu při podání žádosti nebude ode dne 13. 7. 2020 žádost přípustná, tj. nebude  možné ji podat).

Vzor  potvrzení (prohlášení) naleznete ZDE

 

Žadatelé o ZK mají být při podání žádosti vybaveni kromě všech nezbytných náležitostí též kopií kompletní sady předkládaných dokumentů. Dodržení tohoto požadavku (uveřejněného též na webu GK Lvov) přispívá k rychlejšímu náběru a vyřizování žádostí. Pokud žadatel není kopiemi vybaven, znamená to pro něj potřebu je doplnit, což může být spojeno s dalšími finančními výdaji.

Potřebné informace k průběhu vyřízení zaměstnanecké karty najdete na níže uvedených odkazech:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
 
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-nektere-nalezitosti-zadosti-formulare-zadosti.aspx

 

DOPORUČENÉ  USPOŘÁDÁNÍ NÁLEŽITOSTÍ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAM. KARTU

Ve vyplněném formuláři žádosti o zam. kartu –  nalepit fotografii, vyplnit na počítači nebo ručně latinkou, ale  čitelně, nutné vyplnění ve všech bodech, pokud není důvod vyplnění, tak napsat slovo NE, NEMÁM, NEVÍM, NEPAMATUJI si, nezapomenout na kontaktní údaje žadatele (telefon, email), datum podání a podpis

1. obálka s uvedenou doručovací adresou + 1x fotografie (na zadní straně obálky prosíme vyznačit latinkou jméno, příjmení a datum narození žadatele)

2.  čitelná kopie datové stránky cestovního dokladu a dalších všech zaplněných stránek  (s vízy, razítky) + pokud je držitelem dalšího cestovního dokladu, tak dtto

3. pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí  oboustranně podepsaná (údaje o zaměstnavateli, o žadateli, místo výkonu práce, pracovní pozice, trvání smlouvy, týdenní pracovní doba,  výše mzdy)

4. doložení  odborné způsobilosti  pokud zaměstnavatel vyžaduje pro výkon požadovaného zaměstnání, tato informace je uvedená na portálu MPSV, tak v tom případě je od žadatele vyžadováno předložení originálu dokladu o  dosaženém vzdělání a jeho ověřená kopie  s úředně ověřeným překladem do ČJ

5. potvrzení nebo smlouva o zajištěném ubytování, pokud ubytovatel není vlastníkem nemovitosti, tak doložit vztah vlastníka a ubytovatele, na potvrzení nutný ověřený podpis, na nájemní smlouvě nikoli

6. doklad o bezúhonnosti na území Ukrajiny s notářsky ověřeným překladem do ČJ

7. doklad o bezúhonnosti z jiných zemí, pokud žadatel pobýval  nebo má v cestovním dokladu  udělené  vízum jiného státu na více než 180 dní v posledních třech letech (nehledě na to, kolik tam pobýval), tak je požadováno potvrzení o bezúhonnosti  tohoto státu také s ověřeným překladem do ČJ

Pozn. žadatel předkládá při prvotním kontaktu na GK k nahlédnutí originál ukrajinského vnitřního pasu nebo ID karty. 

 

Odkaz na seřazení dokumentů v ukrajinštině naleznete ZDE

 

 

Kalendář

« Leden 2021 »
NePoUtStCtPaSo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*