Režim Ukrajina

Hospodářská komora České republiky navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil z Ukrajiny. HK ČR se již od roku 2015 významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a v roce 2016 se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

 

Základní podmínky pro zařazení do Režimu Ukrajina jsou:
•    minimálně dvouletá existence společnosti,
•    minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
•    pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
•    lhůta 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

 

HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. O zařazení do Režimu Ukrajina lze žádat prostřednictvím Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

 

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí doložit všechny požadované přílohy, které jsou popsány níže.
Součástí žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je i seznam uchazečů (ke stažení ZDE) ve formátu Excel, které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

 

Dále je nutné k nové i opakované žádosti přiložit průvodní kartu – ke stažení ZDE.
Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, přiložte k žádosti tzv. hlášenku volného pracovního místa, či jiný dokument prokazující jejich existenci, včetně jasně viditelného data zveřejnění.

 

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. Volné místo musí být viditelné v evidenci po celou dobu vyřízení zaměstnanecké karty!

 

Další požadované přílohy žádosti
1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá). Stačí prostá kopie.

 

2. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES, resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6). Stačí prostá kopie.

 

3. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

 

4. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

 

5. Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):
- o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

 

6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:
-  pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo;
- opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
Přílohy 1 – 6 dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti.

 

V případě, kdy zaměstnavatel podává tzv. hromadnou žádost (více než 50 uchazečů v jedné žádosti), je povinen k přílohám 1 – 6 přiložit i Čestné prohlášení:
- o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji;
- projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Jakým způsobem podá žadatel žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel o zařazení má několik možnosti jak podat vyplněnou žádost. Nejjednodušší variantou je podání žádosti prostřednictvím emailové schránky na adresu rezimukrajina@khkzk.cz. Další variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

 

Cena za zařazení do projektu

Za první zařazení je stanovena cena 2500,- Kč (za žádost) a 200,- Kč za každého uchazeče uvedeného v žádosti. Platnost zařazení do projektu je 1 rok. Po tudo dobu se při hlášení dalších uchazečů platí 1000,- Kč za žádost a 200,- Kč za každého uchazeče v žádosti.

Po vypršení platnosti zařazení se s žádostí a průvodní kartou opět zasílají povinné přílohy jako v případě prvního zařazení. Ceny jsou uvedeny bez DPH.Kontakt:
Bohdana Konečná
E-mail: konecna@khkzk.cz
Tel.: +420 572 154 554
Mobil: +420 725 596 631

Kalendář

« Zari 2019 »
NePoUtStCtPaSo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Partneři

banner
banner
banner
banner
*